Skip links
Tarieven

Algemene en Betalingsvoorwaarden en Privacyreglement

Agogos Psychosociale Hulpverlening,
Geregistreerd bij KvK te Rotterdam onder nummer: 64080579

1.ALGEMEEN

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
 • Opdrachtnemer: Agogos, gevestigd te Ridderkerk. Agogos levert persoonlijke diensten aan bedrijven en particulieren.
 • Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Offerte of Behandelovereenkomst: een formele aanbieding van diensten of werkzaamheden van “Agogos” aan de opdrachtgever.

2.TOEPASBAARHEID

 • De voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • Een opdracht komt tot stand door middel van het (mondeling of schriftelijk) afspreken van een consult, of op het moment dat de overeenkomst, door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever, is ondertekend en is verzonden of in bezit van opdrachtnemer is gekomen, of als opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen voor het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.
 • De opdrachtnemer neemt de zorg van een goed opdrachtnemer in acht, heeft inspanningsverplichting en geeft geen garantie omtrent de resultaten.

4.VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

 • Opdrachtgever geeft alle materialen, faciliteiten, of informatie, zowel schriftelijk als mondeling, die opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking, en zorgt voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • De uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer kan niet aan een aanbod worden gehouden als blijkt dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.GEHEIMHOUDING-PRIVACY

 • Regels omtrent geheimhouding en privacy voldoen aan de regelgeving volgens de wet AVG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Zie Privacyreglement.
 • Opdrachtnemer is verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs.
 • Opdrachtnemer is, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt, verplicht tot veilige opslag en geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer, alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
 • Gelet op het in principe tijdelijke karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt zo min mogelijk aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd, de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij isverkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen. Dit wordt middels een schriftelijke verklaring tussenbeide vastgelegd.

6.KOSTEN, TARIEVEN, BETALING

 • De duur van een consult is 50 minuten excl. rapportagetijd.
 • Alle prijzen zijn in Euro’s, excl. BTW.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 • Als na de totstandkoming van de overeenkomst, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Opdrachtgever mag binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar maken niet akkoord te gaan met het aangepaste tarief. De opdracht mag worden geannuleerd, of in overeenstemming uitgevoerd worden op basis van het oorspronkelijk bedrag.Opdrachtgever heeft geen recht op geleden schade hierdoor.
 • Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.
 • Voor alle afspraken met bedrijven en particulieren geldt, dat afspraken die niet 24uur van tevoren worden afgezegd of verschoven, in rekening gebracht kunnen worden. Voor afspraken op maandag geldt; afspraak op de vrijdag ervoor, vóór 10 uur afzeggen.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van opdrachtgever hanteert ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor declaratie bij zorgverzekering.
 • De factuur wordt binnen 7 dagen na de behandeling toegestuurd. Betaling dient gedaan te worden, vóór de op de factuur vermelde datum.
 • Indien opdrachtgever niet in de gestelde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

7.OPZEGGING EN ANNULERING

 • Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.
 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 • Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden.
 • De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn: in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.
 • De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.AANSPRAKELIJKHEID

 • Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
 • Beroepsaansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag wat in voorkomend geval onder de geldende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Als opdrachtgever geen maatregelen hieromtrent neemt, is opdrachtnemer gerechtigd zelf daartoe over te gaan, de kosten hiervan komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • Indien opdrachtgever gebruik maakt van vervoer van opdrachtnemer, houdt opdrachtnemer zich aan de wettelijke verkeersregels, maar kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gehouden worden voor evt. onvoorziene risico’s.

9.OVERMACHT

 • In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.
 • IIn geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

10.VERVALTERMIJN

 • Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

11.TOEPASSELIJK RECHT

PRIVACYREGLEMENT AGOGOS

ALGEMEEN

In het Privacyreglement van Agogos worden definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Reglement = Dit privacyreglement

Privacywetgeving = Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018;Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.TOELICHTING OP HET REGLEMENT

Agogos mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Agogos de plicht om (indien van toepassing familie, gevolmachtigde – of contactpersoon van de) (potentiële) clienten en zakelijke relaties:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Agogos worden verwerkt.
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Agogos vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Agogos in dit reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Agogos expliciet om uw toestemming moet vragen.

2.DE PERSOONSGEGEVENS DIE AGOGOS GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

Agogos verwerkt uw persoonsgegevens als u (familie, gevolmachtigde of contactpersoon van een) client wordt of bent, of een zakelijke relatie van Agogos bent. Agogos verzamelt van clienten naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID, BSN, polisnummer, medische gegevens, IBAN-nummer, en geboortedatum. Van potentiële clienten, familie, gevolmachtigde of contactpersoon van client en van zakelijke relatie worden zo nodig naam, e-mailadres, en telefoonnummer bewaard. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die (familie, gevolmachtigde of contactpersoon van de) clienten en zakelijke relaties met Agogos sluiten, financieel en administratief af te kunnen handelen.
 • onze dienstverlening te kunnen leveren.
 • (familie, gevolmachtigde of contactpersoon van de) (potentiële) clienten en zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/optimaliseren.

3.VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Agogos verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij;

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift.
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Agogos met u heeft afgesloten.
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/BEWAARTERMIJN

 • Agogos verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden, en op een behoorlijke zorgvuldige wijze, overeenkomstig de wet en dit reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen, werkzaam voor Agogos, worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Agogos beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • Uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor ieder persoon werkzaam voor Agogos om in te loggen in het digitale systeem.
 • De personen werkzaam voor Agogos hebben geheimhoudingsplicht t.a.v. alle aan Agogos verstrekte persoonsgegevens.
 • Agogos heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf, overeenkomstig de wet.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/ andere vastgestelde doelen. Als iemand een persoonlijke foto deelt met Agogos zal deze uiterlijk een maand na ontvangst van de telefoon of computer worden verwijderd.

5. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

 • Recht op informatie; het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht; het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn(recht op correctie en verwijdering) Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet; het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op data-portabiliteit; het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen, om over te kunnen dragen naar een andere organisatie.

Als u gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u dit per e-mail via info@agogos.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Agogos.

Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met Agogos opnemen en probeert Agogos er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking, vraag, suggestie, ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal Agogos ook met de, in dit verband verstrekte persoonsgegevens, vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele gegevens zijn te vinden op de website www.agogos.nl

Privacyreglement Agogos 04-10-2021